.:: ติดต่อกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ::.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-7900 โทรสาร 0-7428-7890 E-mail : fms-info@group.psu.ac.th