.:: เกี่ยวกับกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ::.

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนฯ (ฉบับที่ 1)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนฯ (ฉบับที่ 2)